Athletau - Pellter Canol

O brydau twrci blasus i fowlen syml o uwd. Coginiwch y prydau sy'n eich helpu i gadw i fynd fel athletwr pellter canol proffesiynol.

FFAITH

Mae athletwyr a ariannir gan y Loteri Genedlaethol wedi ennill 633 medal Olympaidd a Pharalympaidd er 1997.

Athletau - Sbrintio

Bwytewch eich ffordd at fod yn gryf ac yn ffrwydrol gyda'r prydau hyn sy'n helpu cefnogi gofynion seicolegol sbrintiwr proffesiynol.

FFAITH

Yng Ngemau Olympaidd Atlanta yn 1996, cyn cyflwyno ariannu'r Loteri Genedlaethol i athletwyr, 15 medal yn unig enillodd Team GB. Erbyn Athens yn 2014, roedd hyn wedi dyblu i 30 medal, ac yng Ngemau Olympaidd Llundain yn 2012, enillodd Team GB 65 medal gan gynnwys 29 aur.

Paffio

Coginiwch y prydau cyffrous hyn a fydd yn eich helpu i gyflawni'ch nodau o gyhyrau main ac adferiad cyflym ar ôl pob sesiwn paffio.

Trwy ariannu'r Loteri Genedlaethol fe gefnogwyd 103 aelod o staff gwyddoniaeth chwaraeon a meddygol ar gyfer Team GB trwy Sefydliad Chwaraeon Lloegr yn ystod Gemau Olympaidd a Pharalympaidd Llundain yn 2012, gan gynnwys ffisiotherapyddion, seicolegwyr, dadansoddwyr perfformiad, maethegwyr a doctoriaid.

Seiclo - Pellter

Coginiwch brydau blasus sy'n cefnogi'r rhyddhad araf a pharhaus o egni a fydd yn eich helpu i seiclo yn gynt ac yn bellach nag erioed.

FFAITH

Un diod sy'n cael ei anghofio'n aml fel diod adferiad yw llaeth. Mae maetholion llaeth - protein, carbohydradau, fitaminau, mwynau a dŵr - yn cael eu hamsugno'r gyflym i gynhyrchu egni yn ystod gweithgareddau ac adnewyddu'r stôr o faetholion ar ôl gorffen.

Seiclo - Sbrintio

Perfformiad ffrwydrol a chyhyrau main yw arfau seiclwyr sbrintio gorau Prydain, a bydd y prydau syml ond blasus hyn yn eich helpu i bedlo'n gynt.

FFAITH

Mae dros £4 biliwn o ariannu'r Loteri Genedlaethol wedi cael ei ddyfarnu i glybiau chwaraeon ar gyfer cyfarpar, dillad a hyfforddiant; gan greu cyfleoedd i bawb ddod yn fwy ffit a iachus.

Gymnasteg

Cymerwch olwg ar ryseitiau o smwddis yn llawn fitaminau a maelgi braster isel a fydd yn eich helpu i gadw'n iachus a chael esgyrn cryf fel y gymnastwyr gorau yn y maes.

FFAITH

Mae 8,000 o gyfleusterau chwaraeon ledled y DU wedi cael eu gwella diolch i ariannu'r Loteri Genedlaethol.

Nofio

A wyddoch chi fod prydau sy'n gallu rhoi hwb i'ch system imiwnedd, gwella'ch perfformiad erobig a darparu'r tanwydd angenrheidiol ar gyfer campau nofio cystadleuol yn gallu edrych a blasu mor dda?

FFAITH

Mae'r Loteri Genedlaethol yn cefnogi dros 150 o chwaraeon gwahanol - o gerdded i rafftio dŵr gwyn.

Triathlon

Mae triathletwyr angen carbohydradau i roi hwb i gyflenwadau glycogen a darparu egni ar gyfer holl gyfnod y ras. Bydd y ryseitiau ardderchog hyn yn eich helpu i fodloni'r nodau hyn.

Mae'r Rhwydwaith Beicio Cenedlaethol a ariannir gan y Loteri Genedlaethol yn rhedeg o fewn dwy filltir o 75 y cant o'r boblogaeth.